• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Съкращения

А

АБН – Антиболшевишки блок на народните
АБПФК – Активен борец против фашизма и капитализма
АИС-2 – Система за залагане на почерка, за лица кореспондиращи с чужбина
АЙРЕКС – Съвет за международен научно-изследователски обмен
АМ – Активно мероприятие
АОМ – Агентурно-оперативно мероприятие
АОНСУ – Академия за обществени науки и стопанско управление
АОР – Агентурно-оперативно разузнаване
АПК – Аграрно-промишлен комплекс
АФ – Акционерна фирма
АФП – Агенция Франс прес

Б

б. аг. – Бивш агент
БАН – Българска академия на науките
БАТО – Българска асоциация за туризъм и отдих
ББС – (Британска съобщителна корпорация)
БВТВ – Българска външнотърговска банка
БИСА – Българска индустриална стопанска асоциация
БЗМС – Български земеделски младежки съюз
БЗНС – Български земеделски народен съюз
БЗО – Бивша земеделска опозиция
БКМС – Български комунистически младежки съюз
БКП – Българска комунистическа партия
БНА – Българска народна армия
БНБ – Българска народна банка
БНД – Разузнавателна служба на ФРГ
БНК – Български национален комитет (българска политическа емигрантска организация)
БНФ – Български национален фронт (българска политическа емигрантска организация)
БОД – Българско освободително движение (българска политическа емигрантска организация)
БОДК – Бюро за обслужване на дипломатическия корпус
БОНСС – Български национален студентски съюз
БРП (к) – Българска работническа партия (комунисти)
бс – базисна стая (стая у съседи за наблюдение и връзка в съседство до апартамент, в който се извършва мероприятие)
БСП – Българска социалистическа партия
БТА – Българска телеграфна агенция

В

ВВ – Вътрешни войски
ВВС – Военновъздушни сили
ВГУ – Второ главно управление (на ДС)
ВД – Варшавски договор
ВЕ – Вражеска емиграция
ВИ – Въдворяване и изселване (отделение в МВР-ДС)
ВИ – Висш институт (Г. Димитров",1987-1991 г.)
ВКР – Военно контраразузнаване (Трето управление на ДС)
ВМРО – Вътрешна македонска революционна организация
ВМС – Военноморски сили
ВН – Външно наблюдение
ВНС – Велико народно събрание
ВР – Вербовъчна разработка
ВрИК – Временен изпълнителен комитет (общински съвет)
ВРЯН – Внезапно акетно-ядрено нападение
ВСШ – Висша специална школа („Георги Димитров"1969-1987 г.)
ВТО – външнотърговска организация
ВТИД – външнотърговско инженерно дружество
ВТП – външнотърговско предприятие
ВШ – Висша школа („Георги Димитров" 1952-1969 г.)

Г

ГВ – Гранични войски
ГД – Групово дело
ГДОР – Групово дело за оперативна разработка
ГДР – Германска демократична република
ГК – градски комитет (на БКП)
ГКПП – Граничен контролно-пропусквателен пункт
ГО – Граничен отряд
ГСУ – Главно следствено управление (на МВР)
ГУТП – Главно управление на Трудовата повинност
ГФР – Германска федерална република
ГЩ – Генерален щаб

Д

ДВ – Доверена връзка
ДДС – Дирекция Държавна сигурност
ДЗ – Дезинформация
Д.З. – Доброволен заявител
ДЗС – Държавно земеделско стопанство
ДЗУ – дискови запаметяващи устройства
ДИА – Дирекция „Информация и архив" (на МВР)
ДИТС – документално-информационно търсеща система
ДКНТП – Държавния комитет за наука и технически прогрес
ДКП – Държавен комитет по планиране
ДЛ – Доверено лице
ДНМ – Дирекция на народната милиция
ДОН – Дело за оперативно наблюдение
ДОП – Дело за оперативна проверка
ДОР – Дело за оперативна разработка
ДОТ – Доброволни отряди на трудещите се
ДОТИ – Дирекция оперативно-техническа информация (на МВР)
ДПС – Движение за права и свободи
ДС – Държавна сигурност
ДСО – Държавно стопанско обединение
ДСП – Държавно стопанско предприятие
ДТП – Държавно търговско предприятие
ДФ – Държавна фирма

Е

ЕИО – Европейска икономическа общност

З

З/А – Задграничен агент
ЗАТО – Злоумишлени телефонни обаждания
ЗЕС – Западноевропейски съюз
ЗМС – Земеделски младежки съюз
ЗП – „Задгранични паспорти" (отдел на МВР)

И

ИД – Информационно дело
ИЗОТ – Изчислителна и организационна техника
ИПЦ – Идеологически подривни центрове
ИНКО – Индустриално коопериране (фирма, подразделение към УНТР)
ИР – Изменник на родината
ИСКРА – Информационна система в МВР-ДС
ИСО – Инженерингова стопанска организация
ИССТ – Институт за съвременни социални теории

К

КА – „Картотека и архив" (служба в ПГУ)
К.А. – Камерна агентура
к.а. – Кандидат за агент
КАТП – „Комплексна автоматизация на технологичните процеси"
КВ – Кандидат за вербовка
КГБ – Комитет за Държавна сигурност (на СССР)
КДНК – Комитет за държавен и народен контрол
КДС – Комитет за Държавна сигурност (на НРБ)
КИК – Комитет за изкуство и култура
КИНТС – Комисията за икономическо и научно-техническо сътрудничество на Министерския съвет
КПКВЧ – Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина
КПСС – Комунистическа партия на Съветския съюз
К/К – Конспиративна квартира
КОКОМ – Координационен комитет за многостранен контрол на износа
КОС – Контрол на общоопасните средства (звено в МВР)
КПП – контролно-пропусквателен пункт
КРО – Контраразузнавателен отдел (или контраразузнавателни органи на западните специални служби)
КТ – Конфедерация на труда („Подкрепа")

Л

ЛД – Лично дело
ЛООК – Лица от особено опасни категории
ЛР – Лична разработка

М

МАТ – Международен автомобилен транспорт (стопанско обединение)
МВИВ – Министерство на външноикономическите връзки
МВР – Министерство на вътрешните работи
МВнР – Министерство на външните работи
МВТ – Министерство на външната търговия
МИД – Министерство на външните работи (от рус. МИД – Министерство инностранных дел)
МИТ – Разузнавателна служба на Турция
МНО – Министерство на народната отбрана
М „Вихрен" – Контрол върху личната и служебна кореспонденция
М „Г"  – обиск (мероприятие)
М „Канал" – Мероприятие по вражеската емиграция
М „Лъч" – Подбор и вербуване на чужди граждани за агенти
М „Пирин" – Подслушване на домашен и служебен телефон
М „Родопи" – Микрофонно подслушване
„М – 50" – Мероприятие 50 (привличане към сътрудничество на чужд агент)
„М-100" – Мероприятие 100 (подстава, внедряване на агент в чужда специална служба)
МР/К – Мероприятие за обезпечаване сигурността на секретните обиски, извършвани от ДС и КГБ
МС – Министерски съвет

Н

„Н" – „Нелегали" (отдел)
НАПС – Национален аграрно-промишлен съюз
НДСВ – Национална движение „Симеон Втори"
НИКК-ДНМ – Национален институт по криминология и криминалистика към Дирекцията на народната милиция
НИХФИ – Научноизследователския химико-фармацевтичен институт
НКВД – Народен комисариат за вътрешни работи (на СССР)
НК – Наказателен кодекс
НМ – Народна милиция
НОВА – Народоосвободителна въстаническа армия
НПТО – Научно-производствено търговско обединение
Н.Р – Нелегален разузнавач
НРС – Национална разузнавателна служба
НРБ – Народна република България
НРС – Национална разузнавателна служба
НС – Народно събрание
НСЗК – Национална служба за защита на конституцията
НСлС – Национална следствена служба
НСТ – Национален съюз на труда
НСЗК – Национална служба за защита на конституцията
НТИ – Научно-техническа информация
НТР – Научно-техническо разузнаване
НТУ – Научно-техническо управление

О

ОАР – Оперативно-агентурна разработка
ОБВЕ – Организация на българската вражеска емиграция
ОВ – Оперативна връзка
ОВД – Организация на Варшавския договор
ОВС – Обединени въоръжени сили (на страните-членки на Варшавсшия договор)
ОД – Отчетно дело
ОИ – Оперативен интерес
ОЗП-МВР – Отдел „Задгранични паспорти" на МВР
ОМ – Остри мероприятия
ОН – оперативно наблюдение
ОНД – Оперативно-наблюдателно дело
ОНС – Общински народен съвет
ООН – Организация на обединените нации
ОПД – Оперативно профилактично дело
ОР – Оперативен работник
ОРОН – Оперативен работник на обществени начала
ОСД – Оперативно справочно дело
ОСС – Окръжна следствена служба
ОТМ – Оперативно-техническо мероприятие
ОТУ – Организационно-техническо управление на ДС
ОУ-МВР – Окръжно управление на МВР (от 1985 г. областно)
ОФ – Отечествен фронт

П

ПА – Перспективен агент
ПВ – Пунктове за връзка
ПВО – Противовъздушна отбрана
ПВС – Прокуратура на въоръжените сили
ПВХО – противовъздушна и химическа отбрана
ПГУ – Първо главно управление (на ДС)
ПДЯ – Постоянно действаща явка
ПИ – Представляващ интерес
ПЛ – Перспективно лице
ПНР – Полска народна република
ПО – Пожарна охрана
ППО – Противопожарна охрана
ППО – Първична партийна организация

Р

РБ – работно дело
РДВР – Регионална дирекция на вътрешните работи
РМС – Работнически младежки съюз
Р. О. – Разузнавателен отдел
РО-УГВ – Разузнавателен отдел на управление „Гранични войски"
РРС – Районна радиостанция
РТР – радио-техническо разузнаване
РУ – Разузнавателно управление
РУ – районно управление (на МВР)
РУМНО – Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана
РУС – Регионално управление сигурност
РУ-ГЩ – Разузнавателно управление на Генералния щаб
РУС – Регионално управление сигурност
РЯН – Ракетно-ядрено нападение

С

САЛТ – Преговори за ограничаване на стратегическите оръжия
СБЖ – Съюз на българските журналисти
СБП – Съюз на българските писатели
СВ – Сухопътни войски
СВ – Строителни войски
СГУ – Софийско градско управление (на МВР)
СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи
СДС – Съюз на демократичните сили
СЕНТО – Багдатски пакт (военно-политическа групировка на Близкия и Средния Изток, 1955-1979 г.)
СИА – Служба "Информация и архив" (на МВР)
СИВ – Съвет за икономическа взаимопомощ
СИС – Разузнавателна служба на Великобритания
„Система – 1" – Информационна система на ПГУ на ДС
СКРЕЧ – Информационна система на МВР, съдържаща статистическите листове за влизане и излизане от България
СИТАУ – Служба за информационни технологии и автоматизация на управлението (МВР)
СКИАД – Служба за контрол и информационно-аналитична дейност (на МВР)
СК – Стопански комбинат
СКК – Съюзна контролна комисия
СМИ – Средства за масова информация
СО – стопанско обединение/стопанска организация
СОУД – Система за обединен отчет на данните за противника на специалните служби във Варшавския договор (1979-1990 г.)
СС – Секретен сътрудник
СССР – Съюз на съветските социалистически републики
СХК – Стопански химически комбинат

Т

ТВО – Трудово-възпитателно общежитие
ТД – Търговско дружество
ТИС – Търговско-икономическа служба
ТП – Търговско предприятие
ТКЗС – Трудово-кооперативно земеделско стопанство

У

УГВ – Управление „Гранични войски"
УНР – Унгарска народна република
УНТР – Управление „Научно-техническо разузнаване" (в ПГУ от 1980 г.)
УБО – Управление безопасност и охрана (Пето управление на ДС)

Ф

ФРГ – Федерална република Германия

Х

ХФК – Химико-фармацевтичен комбинат
ХКК – Хазяин на конспиративна квартира

Ц

ЦДОИ – Централно дело за оперативно издирване
ЦИОУ – Централно информационно организационно управление (на МВР)
ЦК – Централен комитет
ЦРУ – Централно разузнавателно управление на САЩ
ЦУ – Централно управление

Ч

ЧЖ – отдел „Чуждестранни  журналисти" във ВГУ
ЧССР – Чехословашка социалистическа република

Щ

ЩМП – Щателна митническа проверка

Ю

ЮПИ – Юнайтед прес интеренешънъл

Я

Я/К – Явочна квартира

 

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365