• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Сътрудник

Сътрудник е категория от агентурния апарат, използвана преди всичко от Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА по отношение на привлечени към сътрудничество български граждани. Сътрудникът е нещатен и на практика има същата дейност каквато и агентът, категория под която РУ-ГЩ регистира вербуваните чужди граждани.

Според „Положение относно работата със сътрудническия апарат" на РУ-ГЩ от 1983 г. български гражданин може да бъде привлечен за сътрудник с цел:

1. Използването му за събиране на информация за въоръжените сили, военно-политическото положение и агентурно-оперативната обстановка на разузнаваните страни чрез:

а) лично наблюдение при посещение в разузнаваните страни;
б) осведомление при разговори с граждани на разузнаваните страни, граждани на трети страни или други български граждани, посещаващи разузнаваните страни.
в) изучаване на документи и други материали на разузнаваните страни, до които има достъп при изпълнение на задачи, свързани с неговата служебна или лична дейност зад граница.
г) закупуване (пряко или чрез трети лица) на образци бойна техника и въоръжение или техническа документация.
д) събиране, обработка и предоставяне на РУ-ГЩ, със съгласие на ръководители на ведомствата и организациите, информация за въоръжените сили, икономиката, политика и службите за безопасност на разузнаваните страни, постъпваща във ведомствата и организациите по официален път.
е) доставяне на образци от чужди легализационни документи.

2. Използването му за решаване на задачи в интерес на вербовъчната дейност, като:
а) подаване на наводки.
б) участие в изучаването, разработката и вербовката на чужди граждани.
в) легендирано въвеждане на оперативни работници в разработки.
г) участие в мероприятия за проверка честността на агенти, както и на разработвани и изучавани чужди граждани.
д) оказване на съдействие за сключване на сделки (без да се накърняват стопанските интереси на страната) с лица, свързани с военното разузнаване или водещи се на активна разработка с цел вербовка, като се крива интересът на РУ-ГЩ.
е) изучаване на български граждани, които поддържат връзки с чужденци, временно пребиваващи в разузнавателните страни или имат легендиран повод да пребивават в разузнаваните страни с оглед използването им за решаване на разузнавателни задачи.

3. Използването му за решаване на спомагателни задачи:
а) осигуряване на конспиративни квартири, адреси, телефони и предавателни пунктове.
б) осъществяване на връзки с агенти.
в) оказване на съдействие за скрито внедряване на оперативни работници или сътрудници на РУ-ГЩ в прикритията.

Категоризация на сътрудниците и изискванията към тях

В същия документ са посочени и различините категории сътрудници и изискванията към тях от страна на РУ-ГЩ.

1. По своето целево предназначение сътрудниците се делят на следните основни категории:
а) сътрудници за изпълнение на информационни задачи.
б) сътрудници за изпълнение на наводъчни и вербовъчни (организационни) задачи.
в) сътрудници за изпълнение на спомагателни задачи.
г) многоцелеви сътрудници.

Общите изисквания към сътрудниците се заключават в следното:
а) да бъдат проучени, проверени, надеждни и честни в отношенията си с военното разузнаване.
б) да притежават положителни лични, делови и морално-политически качества.

Платени и неплатени сътрудници

По отношение на възнагражденията сътрудниците са разделени на:

  • платени;
  • неплатени.

Платените сътрудници получават месечни възнаграждения, които се санкционират директно от началника на РУ-ГЩ или неговия заместник по агентурната работа.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365