• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Законодателство

DSC 0419

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда реда за достъп, разкриване, използване и съхраняване на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.
(2) Обявяването на принадлежност на български граждани, заемащи публични длъжности или извършващи публични дейности, към органите по ал. 1 се извършва при условията и по реда на този закон.
(3) За прилагането на този закон се създава централизиран архив на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия.
(4) Документите на Държавна сигурност включват и:
1. документите на Вътрешни войски и на Разузнавателния отдел на Гранични войски, създадени в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.;
2. следствените дела, водени от Държавна сигурност, и съдебните дела, по които в резултат на дейността на Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия са произнесени присъди.


Чл. 2. Източник на информация по този закон са и оригиналните документи, съхранени:
1. от физически или юридически лица и предадени на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
2. в органите на държавна власт, независимо от административните актове за тяхното унищожаване.


Чл. 3. (1) Публични длъжности по смисъла на този закон са:
1. президентът и вицепрезидентът на Република България;
2. народните представители в Народното събрание и в Европейския парламент;
3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. омбудсманът, заместник-омбудсманът и главният секретар в администрацията на омбудсмана;
6. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
7. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) съдиите, прокурорите, следователите, дознателите, разследващите полицаи, военните разследващи полицаи, разследващите митнически инспектори;
8. членовете на Висшия съдебен съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
10. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
11. управителят, подуправителите, председателят, заместник-председателите, членовете на управителен, надзорен и контролен съвет, директорите, заместник-директорите, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската народна банка, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
12. изпълнителните директори на изпълнителни агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
13. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
14. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) главният секретар, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците и заместник-началниците на управления, районни служби, бази гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци, отдели и сектори в Министерството на вътрешните работи и началниците на структури по чл. 9, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
15. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) началникът и заместник-началниците на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съвместното командване на силите, командирите, заместник-командирите и началниците на щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили.
16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) директорът, заместник-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация" и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, директорът, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на секции в Националната разузнавателна служба, началникът, заместник-началниците, началниците на отдели и началниците на сектори в Националната служба за охрана, председателят, заместник-председателите, и държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност";
17. областните управители и заместник областните управители;
18. кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници;
19. председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция;
20. председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на централните избирателни комисии за произвеждане на избори;
21. ръководителят на Националния център за изучаване на общественото мнение към Народното събрание;
22. членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;
23. посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България;
24. главният секретар, директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание;
25. главният секретар, началникът на кабинет, секретарите, съветниците, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в администрацията на президента;
26. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в администрацията на изпълнителната власт;
27. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет и научните съвети;
28. лицата на длъжност в органите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор и всяка друга международна организация, в която членува или в чиято дейност участва Република България;
29. други длъжности, които се заемат с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя.
(2) Публични дейности по смисъла на този закон са дейностите, извършвани от:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) собствениците, управителите, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността;
2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена;
3. ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за народната просвета;
4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;
5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел, както и учредителите на юридически лица с нестопанска цел;
6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;
7. председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;
8. председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;
9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;
12. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка.

Глава втора.
ОРГАНИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Раздел I.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Чл. 4. (1) Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, наричана по-нататък "комисията", е независим държавен орган, който осъществява политиката на Република България за разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията е юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджет и със седалище София.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията изготвя правилник за своята дейност и дейността на администрацията си. Правилникът се обнародва в "Държавен вестник".
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията представя в Народното събрание доклади за извършената дейност два пъти годишно - до 20 юли и до 20 декември, които се приемат с решение.

Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от девет членове, включително председател, заместник-председател и секретар, които се избират от Народното събрание за срок пет години по предложение на парламентарните групи. Членовете на комисията могат да бъдат преизбрани само за още един мандат.
(2) При определяне на състава на комисията никоя от представените в Народното събрание политически партии и коалиции не може да има мнозинство.
(3) Членове на комисията могат да бъдат само дееспособни български граждани, с висше образование, с постоянно местожителство в страната, които се ползват с обществен авторитет и доверие и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно".
(4) Не могат да бъдат членове на комисията лица, които са:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако присъдата им е отменена по съдебен ред или са реабилитирани по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
2. били щатни и нещатни служители на органите по чл. 1;
3. били секретни сътрудници на органите по чл. 1;
4. щатни и нещатни служители, служители под прикритие и сътрудници на службите за сигурност и на службите за обществен ред;
5. на изборна длъжност в орган на държавна власт или на местно самоуправление;
6. на изборна длъжност в ръководни или контролни органи или които представляват политически партии, организации, коалиции, професионални и съсловни организации, съгласно съдебното решение за регистрация;
7. наети по трудово или служебно правоотношение.
(5) Членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.
(6) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности, несъвместими с изискванията по ал. 4, в 7-дневен срок от избирането им.
(7) Правомощията на член на комисията се прекратяват от Народното събрание преди изтичане на мандата му:
1. по негово искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
3. при несъвместимост с изискванията по ал. 3 и 4;
4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(8) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на комисията Народното събрание в едномесечен срок избира нов член до края на първоначалния мандат по реда на чл. 6.

Чл. 6. (1) Предложенията за членове на комисията се внасят в Народното събрание, придружени от автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и декларация за обстоятелствата и данните по чл. 5, ал. 3 и 4.
(2) Постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание проверява обстоятелствата по чл. 5, ал. 4, т. 2, 3 и 4 в 14-дневен срок от внасянето на документите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание изпраща в Държавна агенция "Национална сигурност" документите на кандидатите за членове на комисията за извършване на проучване за надеждност. Държавна агенция "Национална сигурност" извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в 14-дневен срок.
(4) Предложенията се разглеждат от постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2 и 3.
(5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите и в 7-дневен срок внася доклад, обобщаващ резултатите от проведеното проучване.
(6) Кандидатите, които не отговарят на изискванията на този закон, се оттеглят по искане на комисията по ал. 2. Нови предложения се правят в 7-дневен срок от внасянето на доклада по ал. 5.
(7) Народното събрание избира поименно членовете на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Народното събрание избира от състава на комисията председател, заместник-председател и секретар.

Чл. 7. (1) Председателят на комисията я представлява, ръководи и организира дейността й, като:
1. определя дневния ред и свиква заседанията;
2. публикува решенията и докладите за дейността й на страницата на комисията в интернет и в бюлетина по чл. 14;
3. внася в Народното събрание два пъти годишно или при поискване доклад за дейността на комисията;
4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) осъществява и други дейности съобразно задачите и функциите на комисията.
(2) Заместник-председателят на комисията подпомага председателя в неговата дейност и го замества при негово отсъствие.
(3) Секретарят на комисията организира текущата дейност и подготовката на заседанията на комисията.

Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя й по негова инициатива или по писмено искане на повече от половината от нейните членове.
(2) Заседанията на комисията се провеждат при кворум повече от половината от всички членове. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове с явно гласуване.
(3) За заседанията се води стенографски протокол, в който се отразяват разискванията и гласуването на всеки от членовете на комисията.
(4) Решенията на комисията могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9. При осъществяване на дейността си комисията:
1. издирва, събира, проучва, анализира и оценява документи, съдържащи информация за дейността на органите по чл. 1;
2. разкрива и обявява имената на български граждани, заемали или заемащи публични длъжности или извършвали или извършващи публична дейност, за които е установена принадлежност към органите по чл. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) разкрива и обявява имената на лица, които са посочени като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити, за които е установена принадлежност към органите по чл. 1;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) предоставя достъп на физически лица до информацията, събирана за тях, по тяхно искане, по искане на техните роднини по права линия до втора степен включително или на нотариално упълномощени от тях лица;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) издава документи за принадлежност на физически лица към органите по чл. 1;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) предоставя достъп до документите на органите по чл. 1 по реда на Закона за достъп до обществена информация;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) води регистри на получените искания и издадените документи по т. 3 и 4;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) сътрудничи със сродни чуждестранни и международни институции.

Чл. 10. Комисията извършва изследователска дейност, публикува документи, организира семинари, конференции и изложби с образователно-информационен характер.

Чл. 11. Комисията управлява централизирания архив на документите на органите по чл. 1.

Чл. 12. Комисията предоставя на органите по чл. 16, ал. 1 списъци на лицата, заемали или заемащи публична длъжност или извършвали или извършващи публична дейност.

Чл. 13. При изпълнение на дейностите по чл. 9 комисията изисква и получава безплатно информация от:
1. службите за сигурност;
2. органите на държавна власт и на местно самоуправление;
3. физическите и юридическите лица.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения. В бюлетина се публикуват и докладите по чл. 4, ал. 6.

Чл. 15. (1) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.
(2) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 20 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 1, а заместник-председателят и секретарят на комисията - с 10 на сто.

Раздел II.
Задължения на държавните органи

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на отбраната, министърът на външните работи, директорът на Националната разузнавателна служба, началникът на Националната служба за охрана, директорът на Националната следствена служба, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", председателят на Главно управление на архивите и директорът на Централния военен архив организират в ръководените от тях структури окомплектоването и предаването на документите на органите по чл. 1 на комисията.
(2) Органите по ал. 1 предоставят на комисията:
1. писмени доклади за щатните и нещатните служители и за секретните сътрудници на органите по чл. 1, които са заемали или заемат публична длъжност или са извършвали или извършват публична дейност; в докладите се посочват структурната част на органите по чл. 1 и времето, през което лицата са работили или сътрудничили;
2. писмени доклади за щатните и нещатните служители и за секретните сътрудници на органите по чл. 1, които са заемали или заемат публична длъжност или са извършвали или извършват публична дейност и са сътрудничили или сътрудничат на службите за сигурност и службите за обществен ред след 10 ноември 1989 г.; в докладите се посочват структурната част на органите по чл. 1 и времето, през което лицата са работили или сътрудничили;
3. всички документи, отнасящи се до лицата по т. 1 и 2;
4. други материали, поискани от комисията.
(3) На искането на комисията се отговаря в 14-дневен срок от получаването му. Този срок може да бъде удължен еднократно от комисията по мотивирано искане на органите по ал. 1.

Чл. 17. Органите по чл. 16, ал. 1 по утвърден с председателя на комисията план-график окомплектоват и подготвят за предаване архивните дела и справочния апарат (картотеки, каталози, фондови книги, описи, регистрационни дневници, архивни регистри, исторически справки на фондообразувателите и други).

Чл. 18. Оперативният архив на органите по чл. 1 се предава, като:
1. архивните оперативни дела и следствените и съдебните дела, водени по описа на органите по чл. 1, се окомплектоват и подготвят за предаване по архивни фондове след проверка и сверяване дело по дело в архивния регистър на съответния архивен фонд с предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, номер на фонда, номер на архивната единица, брой листа; констатираните нередности (липса на цели архивни единици (дела), липса на листа, липса на заверителни надписи и други) се описват в предавателно-приемателните протоколи;
2. картотеките с имената и псевдонимите на секретните сътрудници и обектите на разработки, заедно с регистрационните дневници, се предават поотделно с предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, регистрационен дневник на секретните сътрудници и обектите на разработка, съдържащ от номер до номер, брой листа; констатираните нередности се описват в предавателно-приемателните протоколи.

Чл. 19. (1) Служебният и партийният архив на органите по чл. 1 се предават, като:
1. архивните дела се окомплектоват и подготвят за предаване по архивни фондове след проверка и сверяване дело по дело в съответните инвентарни и временни описи с предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, номер на фонда, номер на архивната единица, брой листа; констатираните нередности (липса на цели архивни дела, липса на листа, липса на заверителни надписи и други) се описват в предавателно-приемателните протоколи; с отделен предавателно-приемателен протокол се предават на комисията инвентарните описи, временните описи, книгата на фондовете (фондовата книга), историческите справки на фондообразувателите, тематичните и именните каталози и други;
2. личните кадрови дела на щатните и нещатните служители, заедно с именната картотека, се предават с предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, архивен номер на личното кадрово дело, брой листа; констатираните нередности (липса на цели лични кадрови дела, липса на листа, липса на заверителни надписи и други) се описват в предавателно-приемателните протоколи.
(2) В случаите, когато едно лице е било щатен или нещатен служител на органите по чл. 1 и на службите за сигурност и на службите за обществен ред, личното кадрово дело се разшива и се оформя ново архивно дело, което съдържа документи само за периода, през който лицето е било щатен или нещатен служител на органите по чл. 1. Техническата обработка се извършва от службата, където е съхранявано делото до предаването му в комисията. Извършените допълнителни дейности по разшиването на личните кадрови дела и оформянето на нови архивни дела се описват в предавателно-приемателните протоколи.

Чл. 20. Предавателно-приемателните протоколи по чл. 18 и 19 се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписват се от органа по чл. 16, ал. 1 и от председателя на комисията и се регистрират.


Раздел III.
Задължения на гражданите и институциите

Чл. 21. (1) Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни в 7-дневен срок от получаване на поканата да се явят пред комисията и да предоставят исканите от тях сведения и документи.
(2) Органите, които поддържат бази данни и водят регистри на лицата, заемали или заемащи публични длъжности или извършвали или извършващи публична дейност, са длъжни при поискване от председателя на комисията в 14-дневен срок да предоставят трите имена, единния граждански номер и заеманата длъжност на тези лица, както и да уведомяват в същия срок за настъпили кадрови промени.
(3) Ръководителите на държавни органи и на юридически лица и търговски дружества предоставят на комисията поисканите от тях документи в 14-дневен срок.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) При изпълнение на своите задължения членовете на комисията или оправомощени от нея лица от администрацията й имат право на безплатен достъп до Националната база данни "Население" и до регистъра БУЛСТАТ, както и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи.

Чл. 22. (1) Физическите и юридическите лица и институциите, които притежават оригинални документи на органите по чл. 1, са длъжни да ги предоставят на комисията.
(2) Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени лично, по пощата или по друг начин.

Чл. 23. Физическите и юридическите лица и институциите не могат да публикуват или разгласяват по друг начин документи или части от тях, които установяват принадлежност на български граждани към органите по чл. 1.


Глава трета.
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Раздел I.
Установяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Принадлежност към органите по чл. 1 се установява въз основа на документи, съдържащи се в информационните фондове, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за щатен служител - с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за нещатен служител - с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за секретен сътрудник - със собственоръчно написана или подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи, собственоръчно написани или подписани от сътрудника, съдържащи се в делата на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен или нещатен служител, както и наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколите за унищожаване или други информационни носители.

Чл. 26. (1) Установяване на принадлежност към органите по чл. 1 е задължително за:
1. лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за президент и вицепрезидент, народни представители в Народното събрание и в Европейския парламент, кметове и общински съветници;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) лица, заемали или заемащи публични длъжности, както и извършвали или извършващи публични дейности от 10 ноември 1989 г. до извършването на проверката;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) новоназначени или новоизбрани лица на публична длъжност или за извършване на публична дейност - при кадрови промени;
4. лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити.
(2) В срок от 24 часа след приключване на регистрацията комисиите по ал. 1, т. 1 предоставят списъците на кандидатите за проверка в комисията.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 03.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Резултатите от проверката на лицата по ал. 1, т. 1 се публикуват от комисията в 7-дневен срок на интернет страницата й и в бюлетина по чл. 14.
(4) Не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.

Чл. 27. (1) Установяване на принадлежност към органите по чл. 1 в рамките на предварителна проверка може да бъде извършено по писмено искане на:
1. политически партии, коалиции и организации по отношение на техните членове;
2. органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт по отношение на лица, за които предстои избор или назначаване на публична длъжност;
3. професионални, синдикални, обществени, религиозни, научни и други граждански организации и сдружения по отношение на техните членове;
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г.) органи на законодателната и изпълнителната власт по отношение на лица, за които е направено предложение за награждаване по чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България.
(2) Искането по ал. 1 се подписва от представляващия лицата по ал. 1. Към искането се прилага писмено съгласие на проверяваното лице за извършване на предварителната проверка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Предварителната проверка се извършва в срок до 30 дни и резултатът от нея се предоставя в писмена форма на заявителя. При наличието на доказателства за принадлежност към органите по чл. 1 се уведомява и проверяваното лице.

Чл. 28. Комисията се произнася служебно, когато се появят нови доказателства за принадлежност към органите по чл. 1 на лица, за които вече се е произнесла.


Раздел II.
Обявяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Чл. 29. (1) Обявяването на принадлежност на лице към органите по чл. 1 се извършва с решение на комисията.
(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. за щатен или нещатен служител - трите имена на лицето по документ за самоличност; дата и място на раждане; всички документи, свързани с кариерното му развитие; структурата или структурите, в които е работило; публичната длъжност или публичната дейност, която е заемало или извършвало или заема или извършва по време на проверката;
2. за секретен сътрудник - трите имена на лицето по документ за самоличност; дата и място на раждане; трите имена на вербувалия и ръководилия го щатен или нещатен служител; структурата или структурите, в които е осъществявано сътрудничеството; качеството, в което е осъществявано сътрудничеството; използваните псевдоними и документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1; кога е снето от действащия оперативен отчет, както и публичната длъжност или публичната дейност, която е заемало или извършвало или заема или извършва по време на проверката.
(3) Лице, на което имената и псевдонимите му са включени в справочните картотеки или регистрационните дневници на съответните служби, се разкрива от комисията, като изрично се отбелязва, че липсват други данни по чл. 25, т. 3.
(4) Решението на комисията се обявява на проверяваното лице и се публикува в интернет страницата на комисията и в бюлетина по чл. 14.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Документите, въз основа на които е установена и обявена принадлежност на лицата по чл. 26, ал. 1 към органите по чл. 1, се публикуват на интернет страницата на комисията.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Решението на комисията може да се обжалва от проверяваното лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 30. (1) Не подлежат на публикуване данни за лице, което:
1. е починало;
2. е изразило писмено готовност да дава или е давало информация единствено до навършване на 18-годишна възраст;
3. в тридневен срок след писменото му уведомяване за резултата от предварителната проверка по чл. 27, ал. 3 оттегли кандидатурата си за заемане на публична длъжност или извършване на публична дейност.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 3 не се прилага за лице, регистрирано в избирателните комисии за участие в изборите. Ако за такова лице е установена принадлежност към Държавна сигурност или към разузнавателните служби на Българската народна армия, името му задължително се обявява в интернет страницата на комисията и се изпраща на съответната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден.


Глава четвърта.
ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Чл. 31. (1) Всеки има право:
1. на достъп до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително в органите по чл. 1;
2. да поиска да бъде извършена проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите по чл. 1;
3. на достъп до документите на органите по чл. 1 за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява чрез подаване на писмено заявление до комисията лично или от нотариално упълномощен представител.
(3) Комисията отговаря писмено на заявлението по ал. 2 в 30-дневен срок, като уведомява лицето за времето и мястото за запознаване с документите.
(4) Достъпът по ал. 1 включва:
1. непосредствено запознаване с документите;
2. издаване на копия от документи;
3. разкриване самоличността на лицата, давали информация по делото.
(5) За упражняване на правото по ал. 4, т. 3 се подава изрично писмено заявление.
(6) В случаите, когато съдържанието на документите може съществено да наруши права и законни интереси на трети лица, чиито имена са споменати в документите, и няма изрично писмено съгласие от тях или от техните законни наследници, се предоставят копия, които не включват данните, отнасящи се до третите лица.
(7) В случаите на ал. 6 лицето подписва декларация за неразгласяване на обстоятелствата, които са му станали известни.
(8) Лице, за което е установена принадлежност към Държавна сигурност или към разузнавателните служби на Българската народна армия, има право да се запознае с документите, съдържащи се в неговото лично и работно дело. Лицето може да обжалва решението на комисията за установяване на принадлежност по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 32. (1) Не се разкриват и публично оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване би увредило интересите на Република България в международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице.
(2) За да не бъде разкрит или публично оповестен документ, съответната служба за сигурност внася мотивирано предложение в комисията. Комисията се произнася с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.
(3) Документите по ал. 1, които не се разкриват и публично оповестяват, се регистрират в отделен архивен фонд в централизирания архив по чл. 1, ал. 3, който е на пряко разпореждане на председателя на комисията.


Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба от 15 000 до 30 000 лв.
(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия или от оправомощени от комисията длъжностни лица.
(3) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Документ" е всяка записана информация, независимо от материалния й носител, включително информацията в автоматизирани и комплексни информационни системи и бази данни.
2. "Щатни служители" са български граждани, осъществявали държавна служба в органите по чл. 1 от ниво оперативен работник, следовател и дознател включително.
3. "Нещатни служители" са български граждани, привлечени да изпълняват задачи и поръчения, свързани с дейността на органите по чл. 1.
4. "Секретни сътрудници" са български граждани, оказвали негласна помощ на органите по чл. 1 в качеството на резиденти, агенти, съдържатели на явочни квартири, съдържатели на секретни (конспиративни) квартири, осведомители, доверени лица и информатори.
5. "Лично кадрово дело" е организационна форма, в която се събират данни за кадровото развитие на щатните и нещатните служители.
6. "Щатно разписание" е документ, съдържащ имената на щатните и нещатните служители, осъществявали дейност в службите и звената на органите по чл. 1.
7. "Служби за сигурност" са служби за сигурност по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
8. "Служби за обществен ред" са служби за обществен ред по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира членовете на комисията.

§ 3. В 45-дневен срок от избирането й комисията приема правилник за своята дейност и дейността на администрацията си и го обнародва в "Държавен вестник".

§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет осигурява на комисията и администрацията й необходимите работни помещения и технически средства за осъществяване на нейната дейност и за съхранение на архива на органите по чл. 1.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Охраната на сградата, архива и имуществото на комисията се осъществява от Министерството на вътрешните работи.

§ 6. Комисията започва дейността си с проверка на лицата по чл. 3, ал. 1.

§ 7. (1) Комисията предоставя на ръководителите на службите за сигурност списъци на лицата, заемащи публична длъжност или извършващи публична дейност.
(2) В 14-дневен срок от предоставянето на списъците по ал. 1 ръководителите на службите за сигурност свалят от отчет служителите под прикритие и сътрудниците, заемащи публична длъжност или извършващи публична дейност, и уведомяват комисията за това.

§ 8. В 8-месечен срок от влизането в сила на закона органите по чл. 16, ал. 1 предават на комисията документите на органите по чл. 1, намиращи се в техните структури.

§ 9. Архивите на прекратилите действието си държавни органи по Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (обн., ДВ, бр. 63 от 1997 г.; бр. 89 от 1997 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 24 от 2001 г.; бр. 52 от 2001 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 от 2002 г.; отм., бр. 45 от 2002 г.) се предоставят на комисията.

§ 10. В едномесечен срок след избирането на членовете на комисията физическите и юридическите лица и институциите са длъжни да предоставят на комисията намиращите се в тях документи на органите по чл. 1.

§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) След прекратяване на дейността на комисията всички материали относно дейността й се предават за съхранение съгласно Закона за Националния архивен фонд.

§ 12. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)

§ 13. След влизането в сила на закона използването на справочния апарат (картотеки, регистрационни дневници, каталози и описи) и архивните документи на органите по чл. 1 се извършва само след разрешение на председателя на комисията.

§ 14. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона документите, създадени от дейността на полицията, и съдебните дела на областните, военните и военнополевите съдилища в България, образувани в периода от 1 януари 1923 г. до 9 септември 1944 г., се окомплектоват и се подготвят за предаване на Главно управление на архивите по архивни фондове след проверка и сверяване в картотеката и в съответните инвентарни описи.
(2) Предаването се извършва с предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, номер на фонда, номер на архивното дело и брой листа. В предавателно-приемателните протоколи се отбелязват и констатираните нередности.
(3) С отделен предавателно-приемателен протокол се предават на Главно управление на архивите инвентарните описи и картотеката с имената на лицата, разработвани от полицията и осъдените по дела на областните, военните и военнополевите съдилища.
(4) Предавателно-приемателните протоколи се изготвят в два еднообразни екземпляра, утвърждават се от министъра на вътрешните работи и от председателя на Главно управление на архивите и се регистрират.


§ 15. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 и 75 от 2006 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се нов чл. 273:
"Чл. 273. Който разгласи информация, установяваща принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия, в нарушение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и с глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева."
2. Създава се нов чл. 284а:
"Чл. 284а. Длъжностно лице от състава на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия или от нейната администрация, което разгласи информация или разпространи документ в нарушение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, станали му известни в това му качество, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева."
3. Създава се нов чл. 284б:
"Чл. 284б. Длъжностно лице, което не свали от отчет сътрудник или служител под прикритие, заемащ публична длъжност или извършващ публична дейност по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и глоба в размер от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева."
4. Създава се нов чл. 313б:
"Чл. 313б. (1) Който унищожи, скрие, преправи или повреди документ на Държавна сигурност или на разузнавателните служби на Българската народна армия, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.
(2) Същото наказание се налага и на онзи, който държи документ в нарушение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия."


§ 16. Данните на щатните и нещатните служители и на секретните сътрудници на органите по чл. 1 не представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

§ 17. Документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, както и архивите на местата за лишаване от свобода, специалните архиви на съда, следствието и прокуратурата и архивите на трудововъзпитателните училища, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.


§ 18. Изпълнението на закона се възлага на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 6 декември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2009 Г.)

§ 47. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2011 Г.)

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 - 8, § 11 - 14, § 17, 18 и § 29, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2012 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г.)

§ 9. Националната служба за охрана осъществява охраната на сградата, архива и имуществото на комисията в срок до 4 месеца от влизането в сила на закона.

§ 10. В срока по § 9 Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове, с които се определят обектите, охранявани от Министерството на вътрешните работи, и осигурява средства за охраната на сградата, архива и имуществото на комисията.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365